Digitálna agentúra roka (DAR)

Štatút rebríčka

I. Preambula

1. Digitálna agentúra roka (ďalej ako DAR) je exkluzívny rebríček v oblasti digitálneho marketingu, na základe ktorého sa každý rok zostavuje poradie najúspešnejších agentúr v tomto segmente na Slovensku. Tento štatút slúži ako jediný dokument, v ktorom sa upravujú podmienky a pravidlá súťaže DAR.

II. Cieľ a poslanie
rebríčka

1. Cieľom a poslaním rebríčka DAR je každoročne zostaviť poradie najlepších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku, ktoré v sledovanom období (od predchádzajúceho po nasledujúci ročník odbornej konferencie DIGITAL RULEZZ) bodovali na vybraných branžových súťažiach na Slovensku i v zahraničí, zároveň dosiahli najlepšie ekonomické výsledky a znalosť na trhu.

2. Cieľ a poslanie rebríčka budú plne v súlade s článkom II. ods. 4 a bodov a, c, f a g Stanov združenia ADMA.

III. Vyhlasovateľ,
organizátor,
odborný garant

1. Vyhlasovateľom, organizátorom a zostavovateľ rebríčka DAR je spoločnosť MARKETERS.

2. Odborným garantom a partnerom rebríčka je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

3. Úlohou vyhlasovateľa je zabezpečovať prevádzku, transparentnosť, správnosť a korektnosť pri zostavovaní rebríčka DAR, ako aj jeho medializáciu a komunikáciu voči tretím stranám.

4. Úlohou odborného garanta je dohliadať nad cieľom rebríčka DAR v zmysle svojich stanov a spoločne rozhodovať o akreditácii agentúr do rebríčka v príslušnom roku a o metodike zostavovania rebríčka.

IV. Kritériá
zaradenia
do rebríčka DAR

1. Do rebríčka DAR bude zaradená automaticky každá členská agentúra ADMA.

V. Metodika
zostavovania
rebríčka DAR

1. Rebríček DAR je výročným hodnotením. Vyhlasuje sa vždy raz ročne v nadväznosti na aktuálny ročník odbornej konferencie DIGITAL RULEZZ.

2. O metodike hodnotenia spoločne rozhodujú organizátor a vyhlasovateľ spoločnosť MARKETERS a odborný garant - asociácia ADMA.

3. Asociácia ADMA má rozhodujúci hlas pri zostavovaní pravidiel pri hodnotení parametrov PERFORMANCE, IDEA a EXECUTION. Predmetom metodiky hodnotenia je tabuľka relevantných súťaží a kategórií doma i v zahraničí. (príloha č.1)

4. Zodpovednosť za pravidlá (štatút) zostavovania rebríčka má organizátor a vyhlasovateľ, spoločnosť MARKETERS.

5. Metodika hodnotenia sa môže meniť vždy po skončení uplynulého ročníka, nikdy nie počas jej trvania.

6. Zostavovateľom rebríčka DAR je spoločnosť MARKETERS, a to na základe nasledovných hodnotiacich parametrov a ich váh v celkovom hodnotení:

A. ECONOMY (ekonomická výkonnosť)
Hodnotenie podľa ekonomickej sily/výkonnosti (obrat, EBIDTA, zdroj: Finstat).
Váha sumárne: 15%
Váha obrat: 10%
Váha EBIDTA: 5%

B. PERFORMANCE (Efektivita)
Bodové hodnotenia zo všetkých relevantných súťaží zameraných na efektivitu v oblasti digitálneho/online marketingu.
Súťaže a body za jednotlivé ocenenia Performance sú v tabuľkovej prílohe štatútu.
Váha: 25%

C. IDEAS (kreativita)
Bodové hodnotenia zo všetkých relevantných súťaží zameraných na kreativitu v oblasti digitálneho/online marketingu.
Súťaže a body za jednotlivé ocenenia Ideas sú v tabuľkovej prílohe štatútu.
Váha: 25%

D. EXECUTION (craft)
Bodové hodnotenia zo všetkých relevantných súťaží zameraných na kvalitu spracovania v oblasti digitálneho/online marketingu.
Súťaže a body za jednotlivé ocenenia Execution sú v tabuľkovej prílohe štatútu.
Váha: 25%

E. AWARNESS (znalosť)
Rebríček TOP Awareness vyjadruje agregovanú úroveň spontánnej a podporenej znalosti digitálnych agentúr v cieľovej skupine marketérov v slovenskom biznise, a to v príslušnom kalendárnom roku. Rebríček je zostavovaný v spolupráci s agentúrou Go4insight. Agregovaný ukazovateľ TOP Awarness [TA] sa vypočítava z hodnoty spontánnej a podporenej znalosti pomocou váženého priemeru, pričom váha spontánnej znalosti [SZ] je dvojnásobkom váhy podporenej znalosti [PZ]. Výpočet váženého priemeru je daný vzorcom: TA = (2×SZ+1×PZ)/3.
Váha rebríčka je 10%.

VI. Vyhlásenie
rebríčka DAR

1. Aktuálny ročník rebríčka DAR sa vyhlasuje na konferencii DIGITAL RULEZZ v roku predchádzajúcom aktuálnemu ročníku DAR. Súťažné obdobie, ktoré rebríček DAR mapuje, je stanovené spravidla od novembra roka predchádzajúceho danému ročníku rebríčka do novembra aktuálneho ročníka DAR.

2. Ocenenia aktuálneho ročníka rebríčka DAR budú slávnostne odovzdané na afterparty odbornej konferencie DIGITAL RULEZZ v danom roku.

VII. Špeciálne
ocenenia Digital
Excellence Award (DEA)

Súčasťou projektu DAR sú i špeciálne ocenenia Digital Excellence Award (DEA). Táto kategória je otvorená všetkým subjektom pôsobiacim v oblasti digitálneho marketingu so sídlom na Slovensku.Tie však musia splniť nasledovné kvalifikačné kritériá, ktoré sú zároveň v súlade s čl. III. ods.2 stanov združenia ADMA:

1.1.1 pôsobia na trhu minimálne 2 roky, zúčastnili sa v aktuálnom ročníku súťaže Digital PIE a zároveň získali v tejto súťaži akéhokoľvek ocenenie za ostatné 3 roky;
1.1.2 poskytujú profesionálne služby v oblasti digitálneho marketingu a médií;
1.1.3 zabezpečujú agentúrny servis spadajúci aspoň do jednej z kategórii - Digitálna agentúra, Performance agentúra, Digitálna mediálna agentúra a UX agentúra (v súlade s prílohou č.1 Stanov združenia ADMA);
1.1.4 dosiahla v ostatnom roku minimálny stanovený obrat (v súlade s prílohou č.1 Stanov združenia ADMA)

2. V prípade pochybností o naplnení akreditačných kritérií a finálnom zaradení či vylúčení agentúry rozhoduje MARKETERS.

VIII. Zostavenie
poradia Digital
Excellence Award

1. Nominácie jednotlivých subjektov na tieto ocenenia sa uskutočnia po vyhlásení a započítaní výsledkov súťaže DIGITAL PIE v danom roku aktuálneho ročníka DAR (spravidla v marci).

2. Zástupcovia MARKETERS verifikujú, či subjekty – okrem členov ADMA – spĺňajú kritéria štatútu v časti IV. v bodoch 1.1.1 až 1.1.4.

3. V prípade, ak niektorý z nominovaných subjektov nesplnil kritériá uvedené v časti IV. v bodoch 1.1.1 až 1.1.4, bude tento subjekt vyradený.

4. Takto zostavené poradie bude predložené na schválenie ADMA (spravidla v apríli, najneskôr v júni podľa dostupnosti ekonomických výsledkov).

5. Rozhodnutie ADMA o nomináciách na toto ocenenie je konečné.

6. O poradí a víťazovi ocenenia rozhodujú rovnaké kritériá ako pri rebríčku DAR – ECONOMY, PERFORMANCE, IDEA, EXECUTION, AWARENESS.

7. Ocenenie DEA bude slávnostne odovzdané rovnako ako DAR na na afterparty odbornej konferencie DIGITAL RULEZZ v danom roku.

IX. Ostatné
ustanovenia

Rebríček DAR/ocenenia DEA sú prestížnymi a mienkotvornými oceneniami najlepších agentúr digitálneho marketingu. Preto dbá vyhlasovateľ o to, aby oceňoval výhradne tie subjekty, ktoré na trhu pôsobia transparetne a dodržiavajú spoločenské a branžové etické normy. Vyhlasovateľ si v záujme zachovania týchto hodnôt vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže tie subjekty, ktoré:

1. Sú v rozpore s platnou legislatívou, podporujú násilie, rasovú či náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, alebo sú iným spôsobom v rozpore s etickými kódexmi, najmä Zásadami etickej reklamnej praxe platnej v Slovenskej republike. Do súťaže nemusia byť započítané body agentúry za práce, ktoré vyhlásila Rada pre reklamu za neetické

2. Sú scamom, teda reklamou vytvorenou pre potreby zostavenia samotného rebríčka, nie klienta a jeho problému. Ak má organizátor a vyhlasovateľ takúto pochybnosť, má právo žiadať k uvedenej práci od danej agentúry stanovisko. Ak sa preukáže, že daná práca bola vytvorená účelovo, do rebríčka nemusia byť započítané body za takúto pracu.

3. Organizátor a vyhlasovateľ rebríčka má právo vylúčiť z neho tak agentúru, ako aj jej prácu za nedodržanie Štatútu.

4. Nezaradenie reklamnej práce alebo agentúry do záverečnej bilancie bodov z rozhodnutia vyhlasovateľa rebríčka je výhradným právom vyhlasovateľa a organizátora a je konečné.

V Bratislave, september 2019

Palo Hapák, partner MARKETERS
Martin Mazag, partner MARKETERS